ЗӨВ ГЭР БҮЛ БАЙЯ 👨‍👩‍👦‍👦🤚🤚

ХҮҮХЭД ТАНЫГ харж суралцдаг
ХҮҮХЭД ТАНЫГ сонсож хүмүүждэг
ХҮҮХЭД ТАНЫГ ажиглаж дуурайдаг
ЗӨВ ГЭР БҮЛ БАЙЯ 👨‍👩‍👦‍👦🤚🤚