Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт

Эрх зүйчийн ажлын байрны тодорхойлолт

Нийтлэсэн: 2016-08-25 | Үзсэн: 2401Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд харах үйлчилгээний зохион байгуулах журам

Нийтлэсэн: 2016-08-24 | Үзсэн: 2334Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2015 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хот   ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл, аюулгүй орчинд хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж 2.1.Хүүхэд

Нийтлэсэн: 2016-08-24 | Үзсэн: 2330Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ   Ангилалтын код 03.080.99 Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 General requirement for child Day Care   Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 36   дугаар тогтоолоор батлав.   Энэхүү стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчинтэй.   Энэхүү стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.   1         

Нийтлэсэн: 2016-08-24 | Үзсэн: 2327Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Хүүхэд харах үйлчилгээнд олгох санхүүгийн дэмжлэг (цаашид “санхүүгийн дэмжлэг” гэх)-ийн хэмжээг тооцож төлөвлөх, түүнийг хуваарилах, олгох, зарцуулалтад нь хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. 1.2. Тухайн жилийн дараагийн төсвийн жилд хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдах хүүхдийн тооны хязгаарыг сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн тоо, цэцэрлэгт

Нийтлэсэн: 2016-01-22 | Үзсэн: 1656Дэлгэрэнгүй